Medaile

 

Vojenská záslužná medaile – Signum Laudis

Vojenskou záslužnou medaili založil  František Josef První dne 12.března 1890 za chvalné výkony ve válce nebo za výtečné služby v míru, kterým se dostalo císařského „pochvalného uznání“. Medaile má na líci císařovo vyobrazení s okolo opsaným jménem a titulem, na rubu vavřínovým a dubovým věncem ovinutý nápis “ SIGNUM LAUDIS“ (známka pochvaly). Medaile je ražena z bronzu a následně pozlacena.

Dekorace na válečné stuze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilejní kříž 1908 k příležitosti výročí 60 let panování – Jubiläums kreuz 1908

Založen 29.9. 1908 osobním dopisem císaře Františka Josefa s tím, že bude udělován k 2.12. 1908 jubilejnímu dni panovníka. Kříž navrhl vídeňský medailér profesor Rudolf Marschall. Dekorace byla udílena třem skupinám a lišila se pouze barvou stuhy. Kříže byly zhotoveny ze zlaceného bronzu. 1.Vojenský jubilejní kříž – založen 10.srpna 1908, nárok na udělení byl podmíněn aktivní službou v době od 2.12 1848 do 2.12. 1908. Dále příslušníci mužstva, kteří prokázali dvouletou službu ke dni 1908, dále četníkům kteří sloužili 2 roky v prezentační službě. Dodatečně byli oceněni důstojníci, kteří se v době 1. světové války aktivně podíleli na válečných událostech a stali se důstojníky v aktivní službě, přesto, že nesplňovali shora uvedené podmínky. 2.Jubilejní kříž pro civilní a státní zaměstnance – založen 14. srpna 1908, udílen osobám které v době vydání nařízení o zřízení pracovali v civilní státní správě, dále těm kteří v této správě měli odpracováno 10 let. 3.Jubilejní dvorní kříž – založen 29.září 1908, udílen všem, kteří v době od 2.12. 1898 do 2.12.1908 sloužili v blízkosti císaře, nebo náleželi ke dvoru. Uděleno cca 3500 kusů.

                                                    vojenská stuha                                                                             civilní stuha


Jubilejní medaile 1898 – Jubiläums-Erinnerungsmedaille1898
Jubiläums-Erinnerungsmedaille1898 -Jubilejní medaile 1898 v upomínku na 50 let panování. Založena dne 18.srpna 1898 rozhodnutím císaře Františka Josefa I. Medaile byla udílena ve třech třídách. Zlatá – určena pro armádu a četnictvo, podmínkou k získání bylo odsloužení 50 let v aktivní službě.
Na aversu – FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVSTR.REX.BOH.ETC.AC AP.REX HVNG.“(František Josef I. z Boží milosti císař Rakouský, král Český atd.,a apoštolský král Uherský) Na reversu – „SIGNVM MEMORIAE“ (znamení paměti), „MDCCCXLVIII MDCCCXCVIII“ (1848 – 1898).    Bronzová byla identická s předchozí, ale bez císařského orla. Touto medalí byly dekorovány osoby, které sloužily v období 2.12.1848 -2.12.1898 v aktivní službě veřejné nebo soukromé. Civilní verze má nepatrně pozměněný text.

 

 

 

 

 

 

 

Medaile pro příslušníky armády

Karlův vojenský kříž – Karl-Truppenkreuz

Kříž byl založel císařem Karlem 13. prosince 1916jako vyznamenání pro frontové vojáky bez ohledu na hodnost, kteří sloužili minimálně 3 měsíce u libovolné frontové formace s nižší organizační strukturou než Brigada. Tvarem navazuje Karlův vojenský kříž na slavný Armádní kříž z let 1813-1814. Vojáci rakousko-uherské armády tento  kříž nosili společně s dalšími řády a medailemi se skutečnou hrdostí. Krlův vojenskýkříž 1916 byl udělen i celé řadě důstojníků, nositelů Vojenského řádu Marie Terezie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaile za udatnost – Tapferkeitsmedaille Kaiser Karl I

Jedná se o obnovenou medaili za udatnost udělovanou od 4.4. 1917 ve třech stupních – zlato, stříbro (stříbrná ve dvou stupních) a bronz. Medaile za udatnost se původně jmenovala Pamětní a čestná vojenská medaile pro mužstvo za udatnost v boji. Byla založena v roce 1789 císařem  Josefem II. jako ocenění statečných činů poddůstojníků a mužstva . Udělování bylo rozšířeno o důstojníky (na stuze písmeno K).
Počty udělení :
zlatá                  –   3 700 ks
stříbrná1. tř – 143 000 ks
stříbrná2. tř – 384 000 ks
bronzová      – 950 000 ks

 

 

 

 

 Provedení ve stříbře + náprsní stužka

        Provedení v bronzu

Medaile za udatnost – Tapferkeitsmedaille Kaiser Franz Josef

Založil 19. července 1789 císař Josef II. v 2 třídách: v zlatě a stříbře. Udělována byla poddůstojníkům a nižším hodnostem za hrdinský čin v době války. V roce 1848 císař Ferdinand rozdělil stříbrné medaile do dvou tříd: velká stříbrná medaile s původním průměrem, nazývaná  stříbrná medaile 1. třídy a malá stříbrná medaile o průměru 31 mm, nazývaná stříbrná medaile 2. třídy. Dne  14. února 1915 byla přidána bronzová medaile (50/50 bronz a dělový bronz) se stejným průměrem jako stříbrná medaile 2. třídy. 29. listopadu 1915 byla založena i železná medaile označovaná také jako náhradní kov. Medaile mohla být udělena i poddůstojníkem a vojákům spřátelených armád. Vyznamenání vojákům udělovaly přímo v poli velitelé armád.


Medaile za zranění – Verwundetenmedaille

Založena 12. srpna 1917 císařem Karlem I. Staut byl zveřejněn 13. července 1918 a podmínky pro udělení až 25. července 1918. Medaile byla udělována vojákům, námořníkům i členům pomocných civilních jednotek (Červený kříž), kteří byli zraněni v bitvě. Medaile byla zavěšena na stuze šedozelené barvy (polní šeď) s úzkým červeným pruhem na okraji. Podle počtu zranění (1 – 5) byl na stuze patřičný počet úzkých červených pruhů s tenkým černým lemováním. Všechna zranění utržená v jednom dni nebo v jedné akci se počítala jednou. Při uznání válečné invalidity byla stuha bez těchto pruhů.


Pamětní kříž192-193 (Tzv. Mobilizační)- Erinnerungskreuz 1912/1913 (Mobilisierungskreuz)

Založen císařem Františkem Josefem I. 9.6. 1913 jako výraz spokojenosti a ocenění vojska v krizovém období 1.balkánské války, která v roce 1913 přerostla v tzv. 2.balkánskou válku. Oceněni byli všichni, kteří  v době krize odsloužili alespoň 4 týdny v aktivní službě u mobilizovaných sborů. Udělování probíhalo jako slavnostní záležitost s hudbou,veselicí a hostinou. Nikoliv jako prosté předání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Záslužný kříž – Eisernes Verdienstkreuz

Založil císař a král František Josef První dne 16. února 1850  ve spojení s řádem Františka Josefa z 2.prosince 1849. Kříž má čtyři třídy : zlatý kříž s korunkou a bez ní, stříbrný kříž s korunkou a bez. Kříže se nosily na červené civilní stuze. Železný kríž (eisernesverdienst kreuz) byl založen 1.4. 1916 a uděloval se za zásluhy vojákům, kteří nedosáhli důstojnickou hodnost, nebo civilním zaměstnancům nižší třídy. 13.12. 1916 bylo zavedeno udělení zkrížených pozlacených mečů na stuze za službu na frontě. Dekorace se udělovala na červeno-bílé tzv.vojenské stuze za vojenské zásluhy a na červené stuze za zásluhy v míru. Velkémnožství těchto dekorací obdrželi zdravotníci, príslušníci polních drah či vojenské pošty.

 

Čestná medaila za 25- letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském – Ehrenmedaille für 25 Jahre Verdiensttätigkeit auf dem Feuerwehr – und Rettungs-felde

Medaile založena rozhodnutím císaře Františka Josefa I. 24.11 1905 byla jako jediné  vyznamenaní monarchie určené hasičům a záchranářům.
Vzniklo (jedno z mála) na požadavek veřejnosti (hasičských spolků). Podmínkou na jeho udělení byla 25-tiletá příkladná služba v hasičských a záchranných zborech (tříletá  vojenská služba se nezapočítavala).
Překlad nápisu na reverzu : FORTITUDINI VIRTUTI ET PERSEVERANTIE (statečnost, mužnost a vytrvalost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kríž – Ehrenauszeichnung für Verdienste um das Rote Kreuz

Vyznamenání založeno 17.8.  1914 Františkem Josefem I. ku príležitosti 50.výročí založení Červeného kríže. Dekorace byla udělována pouze v období 1.světové války. Dekorováni byli muži a ženy za příkladnou péči o zraněné a nemocné. Původně udělováno ve 4 třídách – Záslužná hvězda, Čestné vyznamenaní I. třídy, Důstojnícké čestné vyznamenání, Čestné vyznamenání II. třídy), později doplněné odalší 2 třídy – Stříbrnou a Bronzovou čestnou medaili červeného kříže.
Všechny uvedené třídy byly udělované i za zásluhy v boji, s tzv. vojenskou dekorací zeleným vavřínovým věncem.
Překlad – PATRIAE AC HUMANITATI (Vlasti a lidskosti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojenský služební kříž pro mužstvo 2. třídy 1890-1913 – Militärdienstzeichen für Mannschaft – 2. Klasse, 1890-1913

Dekorace byla udělávána za 12 let aktivní služby…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYROLSKÁ BRONZOVÁ PAMĚTNÍ MEDAILE NA SVĚTOVOU VÁLKU Z LET 1914-1918 – DAS LAND TIROL DEN VERTEIDIGERN DAS VATERLANDES 1914-1918

Válečná medaile 1873 – Kriegsmedaille 1873

Dne 2. decembra 1873, oslavil císař František Jozef I. 25. výročí nástupu na trún a při této príležitosti rozhodl o zřízení nového vojenského vyznamenání, ktorým by bylo možné odměnit spětne služby vlasti a panovníkovi. Válečnou medailí byl dekorovaný každý, kdo v období od nástupu Františka Jozefa I. na trůn až do doby zavedení medaile sloužil v jednotkách rakousko-uhorské armády . Obdrželi ji také všichni, kteří sa zúčastnili vojenských operací a ťažení z konce roku 1848 a v rokce 1849, v Itálii v rokce 1859, účastníci vojenské expedicie v rokce 1864 a všichni účastníci vojny v rokce 1866, bez ohledudu na to, na které frontě bojovali. Medaile mělla kruhový tvar s průměrem cca 36 mm a hmotností cca 25 g. a byla ražená z děloviny získané z ukořistěných nepřátelských kanónů. Lícová strana – v středu medaile portrét císaře z profilu, pri okraji v mezikruží opis FRANZ JOSEPH I. KAISER V . OESTERREICH KOENIG V. BOEHM. ETC. APOST. KOENIG V. UNGARN (František Jozef I., císař rakouský, král český atď., apoštolský král uherský) Rubová strana – v středu medaile nápis 2. / DECEMBER / 1873, rámovaný neuzavřeným věncem z dubové a vavřínové ratolesti. Jelikož medaile nevylučovala ani  udílení v budoucnosti, byla použita i později  k dekorování účastníků  ozbrojeného připojení Bosny a Hercegoviny k ríši v letech 1878-1879 a príslušníkům námořní expedice do Číny v letech 1900-1901 k potlačení „Boxerského povstání“.

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha